ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ ToggleButton : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ ToggleButton

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ ToggleButton โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.View;
 • import android.widget.Button;
 • import android.widget.Toast;
 • import android.widget.ToggleButton;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • Button button = ( Button ) this.findViewById ( R.id.button );
 •  
 • button.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
 • {
 • public void onClick ( View view )
 • {
 • ToggleButton toggle = ( ToggleButton ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.toggle );
 •  
 • boolean isChecked = toggle.isChecked ( );
 •  
 •  
 • String label = null;
 •  
 • if ( isChecked )
 • {
 • label = toggle.getTextOn ( ).toString ( );
 • }
 • else
 • {
 • label = toggle.getTextOff ( ).toString ( );
 • }
 •  
 •  
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, label, Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง ToggleButton toggle = ( ToggleButton ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.toggle ); ในบรรทัดที่ 25 เป็นการสร้าง Object ToggleButton โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง boolean isChecked = toggle.isChecked ( ); ในบรรทัดที่ 27 เป็นการตรวจสอบสถานะของ ToggleButton แล้วนำค่าที่ได้มาเก็บไว้ที่ตัวแปรประเภท boolean


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <ToggleButton
 • android:id="@+id/toggle"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:textOn="Open"
 • android:textOff="Close" />
 •  
 • <Button
 • android:id="@+id/button"
 • android:layout_below="@id/toggle"
 • android:layout_marginTop="10dp"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:text="Show Status" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <ToggleButton> มี id คือ toggle (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) และ element <Button> มี id คือ button (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 16) ซึ่ง id เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ ToggleButton จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ ToggleButton

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ ToggleButton

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม "Show Status" ในขณะที่สถานะของ ToggleButton เป็น Off

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ ToggleButton

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม "Show Status" ในขณะที่สถานะของ ToggleButton เป็น On

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook