ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class TabWidget : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class TabWidget

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class TabWidget โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.TabHost;
 • import android.widget.TabWidget;
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 • TabHost tabHost = ( TabHost ) this.findViewById ( R.id.tabhost );
 • tabHost.setup ( );
 • TabHost.TabSpec tab_analogClock = tabHost.newTabSpec ( "analogclock" );
 • tab_analogClock.setIndicator ( "Analog" );
 • tab_analogClock.setContent ( R.id.analogclock );
 • tabHost.addTab ( tab_analogClock );
 • TabHost.TabSpec tab_digitalClock = tabHost.newTabSpec ( "digitalclock" );
 • tab_digitalClock.setIndicator ( "Digital" );
 • tab_digitalClock.setContent ( R.id.digitalclock );
 • tabHost.addTab ( tab_digitalClock );
 • TabWidget tabWidget = tabHost.getTabWidget ( );
 • tabWidget.setEnabled ( false );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง TabWidget tabWidget = tabHost.getTabWidget ( ); ในบรรทัดที่ 40 เป็นการสร้าง Object TabWidget และคำสั่ง tabWidget.setEnabled ( false ); ในบรรทัดที่ 42 เป็นการกำหนดให้สามารถคลิกที่ Tab ได้หรือไม่สามารถคลิกที่ Tab ได้


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:id="@+id/tabhost"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <LinearLayout
 • android:orientation="vertical"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <TabWidget
 • android:id="@android:id/tabs"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content" />
 • <FrameLayout
 • android:id="@android:id/tabcontent"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <AnalogClock
 • android:id="@+id/analogclock"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" />
 • <DigitalClock
 • android:id="@+id/digitalclock"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" />
 • </FrameLayout>
 • </LinearLayout>
 • </TabHost>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <TabHost> มี id คือ tabhost (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 3) และ element <AnalogClock> มี id คือ analogclock (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 23) และ element <DigitalClock> มี id คือ digitalclock (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 28) ซึ่ง id เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class TabWidget จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class TabWidget

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity และจากการเขียนคำสั่งข้างต้นทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถคลิกเปลี่ยน Tab ได้

Download This Example

3 Comment

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook