ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือก RadioButton ใน RadioGroup : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือก RadioButton ใน RadioGroup

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือก RadioButton ใน RadioGroup โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.RadioButton;
 • import android.widget.RadioGroup;
 • import android.widget.Toast;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • RadioGroup sex = ( RadioGroup ) this.findViewById ( R.id.sex );
 •  
 • sex.setOnCheckedChangeListener ( new RadioGroup.OnCheckedChangeListener ( )
 • {
 • public void onCheckedChanged ( RadioGroup group, int checkedId )
 • {
 • RadioButton checkedRadio = ( RadioButton ) MainActivity.this.findViewById ( checkedId );
 •  
 • String checkedText = checkedRadio.getText ( ).toString ( );
 •  
 •  
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, "Checked " + checkedText, Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง RadioGroup sex = ( RadioGroup ) this.findViewById ( R.id.sex ); ในบรรทัดที่ 18 เป็นการสร้าง Object RadioGroup โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง sex.setOnCheckedChangeListener ( ); ในบรรทัดที่ 20 เป็นการดักเหตุการณ์ว่าจะให้เกิดการทำงานใด ๆ เมื่อมีการเลือก RadioButton ใน RadioGroup


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RadioGroup xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:id="@+id/sex"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent"
 • android:gravity="center_vertical">
 •  
 • <RadioButton
 • android:id="@+id/man"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:text="Man" />
 •  
 • <RadioButton
 • android:id="@+id/woman"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:text="Woman" />
 •  
 • </RadioGroup>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <RadioGroup> มี id คือ sex (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 3) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือก RadioButton ใน RadioGroup จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือก RadioButton ใน RadioGroup

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือก RadioButton ใน RadioGroup

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการเลือก RadioButton "Man"

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือก RadioButton ใน RadioGroup

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการเลือก RadioButton "Woman"

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook