ตัวอย่างการกำหนด Format ให้กับค่าข้อมูลใน NumberPicker : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการกำหนด Format ให้กับค่าข้อมูลใน NumberPicker

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนด Format ให้กับค่าข้อมูลใน NumberPicker โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.NumberPicker;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • NumberPicker numberpicker = ( NumberPicker ) this.findViewById ( R.id.numberpicker );
 •  
 • numberpicker.setMaxValue ( 31 );
 •  
 • numberpicker.setMinValue ( 1 );
 •  
 • numberpicker.setFormatter ( new NumberPicker.Formatter ( )
 • {
 • public String format ( int value )
 • {
 • if ( value < 10 )
 • {
 • return String.format ( "0%s", value );
 • }
 • else
 • {
 • return String.format ( "%s", value );
 • }
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง NumberPicker numberpicker = ( NumberPicker ) this.findViewById ( R.id.numberpicker ); ในบรรทัดที่ 16 เป็นการสร้าง Object NumberPicker โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง numberpicker.setFormatter ( ); ในบรรทัดที่ 22 เป็นการกำหนด Format ให้กับค่าข้อมูลใน NumberPicker


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <NumberPicker
 • android:id="@+id/numberpicker"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <NumberPicker> มี id คือ numberpicker (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนด Format ให้กับค่าข้อมูลใน NumberPicker จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนด Format ให้กับค่าข้อมูลใน NumberPicker

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อค่าข้อมูลใน NumberPicker มีค่าน้อยกว่า 10

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนด Format ให้กับค่าข้อมูลใน NumberPicker

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อค่าข้อมูลใน NumberPicker มีค่าไม่น้อยกว่า 10

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook