ตัวอย่างการกำหนดประเภทของ Font ใน DigitalClock : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการกำหนดประเภทของ Font ใน DigitalClock

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนดประเภทของ Font ใน DigitalClock โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 • import android.app.Activity;
 • import android.content.res.AssetManager;
 • import android.graphics.Typeface;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.DigitalClock;
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 • AssetManager assetManager = this.getAssets ( );
 • Typeface font = Typeface.createFromAsset ( assetManager, "fonts/Gretoon.ttf" );
 • DigitalClock clock = ( DigitalClock ) this.findViewById ( R.id.clock );
 • clock.setTypeface ( font );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง DigitalClock clock = ( DigitalClock ) this.findViewById ( R.id.clock ); ในบรรทัดที่ 23 เป็นการสร้าง Object DigitalClock โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง clock.setTypeface ( font ); ในบรรทัดที่ 25 เป็นการกำหนดประเภทของ Font ใน DigitalClock และคำสั่ง Typeface font = Typeface.createFromAsset ( assetManager, "fonts/Gretoon.ttf" ); ในบรรทัดที่ 20 เป็นการสร้างประเภทของ Font ขึ้นมาใหม่ ซึ่ง Font ถูกจัดเก็บไว้ที่ Folder "assets/font/Gretoon.ttf"


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 • <DigitalClock
 • android:id="@+id/clock"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true" />
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <DigitalClock> มี id คือ clock (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดประเภทของ Font ใน DigitalClock จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดประเภทของ Font ใน DigitalClock

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook