ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ CheckBox ว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ถูกเลือก : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ CheckBox ว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ถูกเลือก

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ CheckBox ว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ถูกเลือก โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.View;
 • import android.widget.Button;
 • import android.widget.CheckBox;
 • import android.widget.Toast;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • Button status = ( Button ) this.findViewById ( R.id.status );
 •  
 • status.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
 • {
 • public void onClick ( View v )
 • {
 • CheckBox choice = ( CheckBox ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.choice );
 •  
 • boolean isChecked = choice.isChecked ( );
 •  
 •  
 • if ( isChecked )
 • {
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, "Checked Choice", Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • else if ( ! isChecked )
 • {
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, "UnChecked Choice", Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง CheckBox choice = ( CheckBox ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.choice ); ในบรรทัดที่ 25 เป็นการสร้าง Object CheckBox โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง boolean isChecked = choice.isChecked ( ); ในบรรทัดที่ 27 เป็นการคืนค่าสถานะของ CheckBox ว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ถูกเลือก โดยนำมาเก็บไว้ที่ตัวแปรประเภท boolean


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <CheckBox
 • android:id="@+id/choice"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:text="Choice" />
 •  
 • <Button
 • android:id="@+id/status"
 • android:layout_below="@id/choice"
 • android:layout_marginTop="10dp"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:text="Status Choice" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <CheckBox> มี id คือ choice (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) และ element <Button> มี id คือ status (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 15) ซึ่ง id เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ CheckBox ว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ถูกเลือก จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ CheckBox ว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ถูกเลือก

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity สามารถอธิบายได้ว่า ถ้ามีการคลิกที่ปุ่ม "Status Choice" จะทำให้แสดงสถานะของ CheckBox ว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ถูกเลือก

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ CheckBox ว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ถูกเลือก

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม "Status Choice" ในขณะที่ CheckBox ไม่ได้ถูกเลือก

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะของ CheckBox ว่าถูกเลือกอยู่หรือไม่ถูกเลือก

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม "Status Choice" ในขณะที่ CheckBox ถูกเลือก

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook