User Interface ใน Activity : Android
 

Tutorial :: Android :: ความรู้เบื้องต้น :: User Interface ใน Activity

User Interface ใน Android มีโครงสร้างลักษณะเป็นแบบ Hierachy ซึ่งประกอบด้วย Object 2 ประเภท คือ View และ ViewGroup โดย ViewGroup เป็น Object ที่คอยทำหน้าที่เป็น Layout ของ View เช่น LinearLayout, RelativeLayout, GridLayout เป็นต้น และ View เป็น Object ที่มองเห็นได้และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ เช่น Button, TextView, ImageView เป็นต้น ทั้งนี้จากโครงสร้างของ User Interface ที่มีลักษณะเป็นแบบ Hierachy นั้น สามารถกล่าวได้ว่า Node ใด ๆ ที่เป็น Parent Node จะเป็น Object ประเภท ViewGroup เสมอ และ Node ใด ๆ ที่เป็น Leaf Node จะเป็น Object ประเภท View เสมอ

ในส่วนของการสร้าง User Interface ใน Activity นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือการสร้างไว้ใน XML File ซึ่งข้อดีคือเป็นการแยกส่วนที่เป็น User Interface ออกจากพฤติกรรมของระบบอย่างชัดเจน และอีกวิธีหนึ่งคือการเขียนคำสั่งในการสร้าง User Interface ไว้ภายใน Activity เลย ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วนิยมใช้ 2 วิธีข้างต้นร่วมกันในการสร้าง User Interface โดยโครงสร้างหลักของ User Interface จะถูกเขียนไว้ใน XML File และส่วนใดที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะ Run Time ก็จะเขียนคำสั่งไว้ภายใน Activity

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook