ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อสถานะของ ToggleButton เปลี่ยนแปลง : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อสถานะของ ToggleButton เปลี่ยนแปลง

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อสถานะของ ToggleButton เปลี่ยนแปลง โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.CompoundButton;
 • import android.widget.Toast;
 • import android.widget.ToggleButton;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • ToggleButton toggle = ( ToggleButton ) this.findViewById ( R.id.toggle );
 •  
 • toggle.setOnCheckedChangeListener ( new CompoundButton.OnCheckedChangeListener ( )
 • {
 • public void onCheckedChanged ( CompoundButton buttonView, boolean isChecked )
 • {
 • ToggleButton toggle = ( ToggleButton ) buttonView;
 •  
 •  
 • String text = null;
 •  
 • if ( isChecked )
 • {
 • text = toggle.getTextOn ( ).toString ( );
 • }
 • else
 • {
 • text = toggle.getTextOff ( ).toString ( );
 • }
 •  
 •  
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, "Status :: " + text, Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง ToggleButton toggle = ( ToggleButton ) this.findViewById ( R.id.toggle ); ในบรรทัดที่ 18 เป็นการสร้าง Object ToggleButton โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง toggle.setOnCheckedChangeListener ( ); ในบรรทัดที่ 20 เป็นการดักเหตุการณ์ว่าจะให้เกิดการทำงานใด ๆ เมื่อสถานะของ ToggleButton เปลี่ยนแปลง


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <ToggleButton
 • android:id="@+id/toggle"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:textOn="Open"
 • android:textOff="Close" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <ToggleButton> มี id คือ toggle (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อสถานะของ ToggleButton เปลี่ยนแปลง จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อสถานะของ ToggleButton เปลี่ยนแปลง

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อสถานะของ ToggleButton เปลี่ยนแปลง

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อ ToggleButton เปลี่ยนสถานะเป็น On

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อสถานะของ ToggleButton เปลี่ยนแปลง

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อ ToggleButton เปลี่ยนสถานะเป็น Off

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook