ตัวอย่างการคืนค่า View ของ Tab ใน TabWidget : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการคืนค่า View ของ Tab ใน TabWidget

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการคืนค่า View ของ Tab ใน TabWidget โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

  • package nutt.me.activity;
  • import android.app.Activity;
  • import android.os.Bundle;
  • import android.widget.ImageView;
  • import android.widget.RelativeLayout;
  • import android.widget.TabHost;
  • import android.widget.TabWidget;
  • import android.widget.TextView;
  • public class MainActivity extends Activity
  • {
  • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
  • {
  • super.onCreate ( savedInstanceState );
  • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
  • TabHost tabHost = ( TabHost ) this.findViewById ( R.id.tabhost );
  • tabHost.setup ( );
  • TabHost.TabSpec tab_analogClock = tabHost.newTabSpec ( "analogclock" );
  • tab_analogClock.setIndicator ( "Analog" );
  • tab_analogClock.setContent ( R.id.analogclock );
  • tabHost.addTab ( tab_analogClock );
  • TabHost.TabSpec tab_digitalClock = tabHost.newTabSpec ( "digitalclock" );
  • tab_digitalClock.setIndicator ( "Digital" );
  • tab_digitalClock.setContent ( R.id.digitalclock );
  • tabHost.addTab ( tab_digitalClock );
  • TabWidget tabWidget = tabHost.getTabWidget ( );
  • RelativeLayout tabLayout = ( RelativeLayout ) tabWidget.getChildTabViewAt ( 0 );
  • ImageView tabImageView = ( ImageView ) tabLayout.getChildAt ( 0 );
  • tabImageView.setImageResource ( R.drawable.tab_analog );
  • TextView tabTextView = ( TextView ) tabLayout.getChildAt ( 1 );
  • tabTextView.setText ( "Analog Clock" );
  • }
  • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง TabWidget tabWidget = tabHost.getTabWidget ( ); ในบรรทัดที่ 43 เป็นการสร้าง Object TabWidget และคำสั่ง RelativeLayout tabLayout = ( RelativeLayout ) tabWidget.getChildTabViewAt ( 0 ); ในบรรทัดที่ 45 เป็นการคืนค่า View ของ Tab ใน TabWidget


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

  • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  • <TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  • android:id="@+id/tabhost"
  • android:layout_width="fill_parent"
  • android:layout_height="fill_parent" >
  • <LinearLayout
  • android:orientation="vertical"
  • android:layout_width="fill_parent"
  • android:layout_height="fill_parent" >
  • <TabWidget
  • android:id="@android:id/tabs"
  • android:layout_width="fill_parent"
  • android:layout_height="wrap_content" />
  • <FrameLayout
  • android:id="@android:id/tabcontent"
  • android:layout_width="fill_parent"
  • android:layout_height="fill_parent" >
  • <AnalogClock
  • android:id="@+id/analogclock"
  • android:layout_width="fill_parent"
  • android:layout_height="fill_parent" />
  • <DigitalClock
  • android:id="@+id/digitalclock"
  • android:layout_width="fill_parent"
  • android:layout_height="fill_parent" />
  • </FrameLayout>
  • </LinearLayout>
  • </TabHost>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <TabHost> มี id คือ tabhost (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 3) และ element <AnalogClock> มี id คือ analogclock (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 23) และ element <DigitalClock> มี id คือ digitalclock (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 28) ซึ่ง id เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

  • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  • <manifest ... >
  • <application ... >
  • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
  • <intent-filter>
  • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  • </intent-filter>
  • </activity>
  • </application>
  • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า View ของ Tab ใน TabWidget จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า View ของ Tab ใน TabWidget

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

Download This Example

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook