ตัวอย่างการกำหนด View บน Tab ใน TabSpec : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการกำหนด View บน Tab ใน TabSpec

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนด View บน Tab ใน TabSpec โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.Gravity;
 • import android.view.View;
 • import android.widget.ImageView;
 • import android.widget.LinearLayout;
 • import android.widget.TabHost;
 • import android.widget.TextView;
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 • TabHost tabHost = ( TabHost ) this.findViewById ( R.id.tabhost );
 • tabHost.setup ( );
 • View view_analogClock = this.getTabView ( R.drawable.tab_analog, "Analog" );
 • View view_digitalClock = this.getTabView ( R.drawable.tab_digital, "Digital" );
 • TabHost.TabSpec tab_analogClock = tabHost.newTabSpec ( "analogclock" );
 • tab_analogClock.setIndicator ( view_analogClock );
 • tab_analogClock.setContent ( R.id.analogclock );
 • tabHost.addTab ( tab_analogClock );
 • TabHost.TabSpec tab_digitalClock = tabHost.newTabSpec ( "digitalclock" );
 • tab_digitalClock.setIndicator ( view_digitalClock );
 • tab_digitalClock.setContent ( R.id.digitalclock );
 • tabHost.addTab ( tab_digitalClock );
 • }
 • private View getTabView ( int imageResource, String text )
 • {
 • LinearLayout layout = new LinearLayout ( this );
 • layout.setOrientation ( LinearLayout.HORIZONTAL );
 • layout.setGravity ( Gravity.CENTER );
 • LinearLayout.LayoutParams layoutParams = new LinearLayout.LayoutParams ( LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT );
 • ImageView imageView = new ImageView ( this );
 • imageView.setImageResource ( imageResource );
 • layout.addView ( imageView, layoutParams );
 • TextView textView = new TextView ( this );
 • textView.setText ( text );
 • layout.addView ( textView, layoutParams );
 • return layout;
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง TabHost.TabSpec tab_analogClock = tabHost.newTabSpec ( "analogclock" ); ในบรรทัดที่ 31 เป็นการสร้าง Object TabSpec โดยกำหนด Tag มีค่าข้อมูลคือ "analogclock" และคำสั่ง TabHost.TabSpec tab_digitalClock = tabHost.newTabSpec ( "digitalclock" ); ในบรรทัดที่ 40 เป็นการสร้าง Object TabSpec โดยกำหนด Tag มีค่าข้อมูลคือ "digitalclock" และคำสั่ง tab_analogClock.setIndicator ( view_analogClock ); ในบรรทัดที่ 33 รวมถึงคำสั่ง tab_digitalClock.setIndicator ( view_digitalClock ); ในบรรทัดที่ 42 เป็นการกำหนด View บน Tab ใน TabSpec


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:id="@+id/tabhost"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <LinearLayout
 • android:orientation="vertical"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <TabWidget
 • android:id="@android:id/tabs"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content" />
 • <FrameLayout
 • android:id="@android:id/tabcontent"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <AnalogClock
 • android:id="@+id/analogclock"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" />
 • <DigitalClock
 • android:id="@+id/digitalclock"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" />
 • </FrameLayout>
 • </LinearLayout>
 • </TabHost>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <TabHost> มี id คือ tabhost (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 3) และ element <AnalogClock> มี id คือ analogclock (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 23) และ element <DigitalClock> มี id คือ digitalclock (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 28) ซึ่ง id เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนด View บน Tab ใน TabSpec จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนด View บน Tab ใน TabSpec

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook