ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Spinner : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Spinner

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Spinner โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Strings, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.View;
 • import android.widget.Button;
 • import android.widget.Spinner;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • Button button = ( Button ) this.findViewById ( R.id.button );
 •  
 • button.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
 • {
 • public void onClick ( View v )
 • {
 • Spinner spinner = ( Spinner ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.spinner );
 •  
 • int selectedItemPosition = spinner.getSelectedItemPosition ( );
 •  
 • int countItem = spinner.getCount ( );
 •  
 •  
 • if ( ( selectedItemPosition + 1 ) == countItem )
 • {
 • spinner.setSelection ( 0 );
 • }
 • else
 • {
 • spinner.setSelection ( selectedItemPosition + 1 );
 • }
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง Spinner spinner = ( Spinner ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.spinner ); ในบรรทัดที่ 24 เป็นการสร้าง Object Spinner โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง spinner.setSelection ( 0 ); ในบรรทัดที่ 33 หรือคำสั่ง spinner.setSelection ( selectedItemPosition + 1 ); ในบรรทัดที่ 37 เป็นการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Spinner


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <Spinner
 • android:id="@+id/spinner"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:entries="@array/spinner_list" />
 •  
 • <Button
 • android:id="@+id/button"
 • android:layout_below="@id/spinner"
 • android:layout_marginTop="10dp"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:text="Next Item" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <Spinner> มี id คือ spinner (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) และ element <Button> มี id คือ button (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 15) ซึ่ง id เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น และค่าข้อมูลของ attribute android:entries ของ element <Spinner> (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 12) ได้อ้างอิงไปยังตัวแปร spinner_list ในไฟล์ strings.xml และจัดเก็บไว้ใน Resource Folder ชื่อ "res/values"


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Strings

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <resources>
 •  
 • <string name="app_name">Spinner</string>
 •  
 • <string-array name="spinner_list">
 • <item>Blue</item>
 • <item>Green</item>
 • <item>Brown</item>
 • </string-array>
 •  
 • </resources>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ให้ตั้งชื่อไฟล์คือ strings.xml และจัดเก็บไว้ใน Resource Folder ชื่อ "res/values"


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Spinner จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Spinner

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Spinner

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อได้คลิกที่ปุ่ม "Next Item" ในกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการเลือก Item "Blue" อยู่

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Spinner

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อได้คลิกที่ปุ่ม "Next Item" ในกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการเลือก Item "Green" อยู่

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook