ตัวอย่างการกำหนดค่าให้กับ SeekBar : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการกำหนดค่าให้กับ SeekBar

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนดค่าให้กับ SeekBar โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.SeekBar;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • SeekBar seekbar = ( SeekBar ) this.findViewById ( R.id.seekbar );
 •  
 • seekbar.setProgress ( 25 );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง SeekBar seekbar = ( SeekBar ) this.findViewById ( R.id.seekbar ); ในบรรทัดที่ 16 เป็นการสร้าง Object SeekBar โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง seekbar.setProgress ( 25 ); ในบรรทัดที่ 18 เป็นการกำหนดค่าให้กับ SeekBar


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <SeekBar
 • android:id="@+id/seekbar"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:layout_marginLeft="10dp"
 • android:layout_marginRight="10dp" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <SeekBar> มี id คือ seekbar (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดค่าให้กับ SeekBar จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดค่าให้กับ SeekBar

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook