ตัวอย่างการนับจำนวน RadioButton ใน RadioGroup : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการนับจำนวน RadioButton ใน RadioGroup

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการนับจำนวน RadioButton ใน RadioGroup โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.RadioGroup;
 • import android.widget.Toast;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • RadioGroup sex = ( RadioGroup ) this.findViewById ( R.id.sex );
 •  
 • int numChild = sex.getChildCount ( );
 •  
 • String numChildRadio = Integer.toString ( numChild );
 •  
 •  
 • Toast toast = Toast.makeText ( this, "Number RadioButton is " + numChildRadio, Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง RadioGroup sex = ( RadioGroup ) this.findViewById ( R.id.sex ); ในบรรทัดที่ 17 เป็นการสร้าง Object RadioGroup โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง int numChild = sex.getChildCount ( ); ในบรรทัดที่ 19 เป็นการคืนค่าจำนวน RadioButton ใน RadioGroup นั้น ๆ แล้วนำมาเก็บไว้ที่ตัวแปรประเภท int


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RadioGroup xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:id="@+id/sex"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent"
 • android:gravity="center_vertical">
 •  
 • <RadioButton
 • android:id="@+id/man"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:text="Man" />
 •  
 • <RadioButton
 • android:id="@+id/woman"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:text="Woman" />
 •  
 • </RadioGroup>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <RadioGroup> มี id คือ sex (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 3) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการนับจำนวน RadioButton ใน RadioGroup จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการนับจำนวน RadioButton ใน RadioGroup

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook