ตัวอย่างการคืนค่า ID ของ RadioButton ที่ถูกเลือกใน RadioGroup : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการคืนค่า ID ของ RadioButton ที่ถูกเลือกใน RadioGroup

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการคืนค่า ID ของ RadioButton ที่ถูกเลือกใน RadioGroup โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.View;
 • import android.widget.Button;
 • import android.widget.RadioButton;
 • import android.widget.RadioGroup;
 • import android.widget.Toast;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • Button button = ( Button ) this.findViewById ( R.id.button );
 •  
 • button.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
 • {
 • public void onClick ( View v )
 • {
 • RadioGroup sex = ( RadioGroup ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.sex );
 •  
 • int checkedRadioButtonID = sex.getCheckedRadioButtonId ( );
 •  
 •  
 • RadioButton checkedRadioButton = ( RadioButton ) MainActivity.this.findViewById ( checkedRadioButtonID );
 •  
 • String checkedLabel = checkedRadioButton.getText ( ).toString ( );
 •  
 •  
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, "Checked " + checkedLabel, Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง RadioGroup sex = ( RadioGroup ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.sex ); ในบรรทัดที่ 26 เป็นการสร้าง Object RadioGroup โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง int checkedRadioButtonID = sex.getCheckedRadioButtonId ( ); ในบรรทัดที่ 28 เป็นการคืนค่า ID ของ RadioButton ที่ถูกเลือกใน RadioGroup แล้วนำมาเก็บไว้ที่ตัวแปรประเภท int


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent"
 • android:gravity="center_vertical">
 •  
 • <RadioGroup
 • android:id="@+id/sex"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content">
 •  
 • <RadioButton
 • android:id="@+id/man"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:text="Man"
 • android:checked="true" />
 •  
 • <RadioButton
 • android:id="@+id/woman"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:text="Woman" />
 •  
 • </RadioGroup>
 •  
 • <Button
 • android:id="@+id/button"
 • android:layout_below="@id/sex"
 • android:layout_marginTop="10dp"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:text="Show Label of CheckedRadioButton" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <RadioGroup> มี id คือ sex (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 8) และ element <Button> มี id คือ button (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 28) ซึ่ง id เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า ID ของ RadioButton ที่ถูกเลือกใน RadioGroup จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า ID ของ RadioButton ที่ถูกเลือกใน RadioGroup

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า ID ของ RadioButton ที่ถูกเลือกใน RadioGroup

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการเลือก RadioButton "Man" แล้วคลิกที่ปุ่ม "Show Label of CheckedRadioButton"

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า ID ของ RadioButton ที่ถูกเลือกใน RadioGroup

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการเลือก RadioButton "Woman" แล้วคลิกที่ปุ่ม "Show Label of CheckedRadioButton"

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook