ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการสลับสถานะของ RadioButton : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการสลับสถานะของ RadioButton

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการสลับสถานะของ RadioButton โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.CompoundButton;
 • import android.widget.RadioButton;
 • import android.widget.Toast;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • RadioButton man = ( RadioButton ) this.findViewById ( R.id.man );
 •  
 • man.setOnCheckedChangeListener ( new CompoundButton.OnCheckedChangeListener ( )
 • {
 • public void onCheckedChanged ( CompoundButton buttonView, boolean isChecked )
 • {
 • if ( isChecked )
 • {
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, "Checked Man", Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • else if ( ! isChecked )
 • {
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, "UnChecked Man", Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง RadioButton man = ( RadioButton ) this.findViewById ( R.id.man ); ในบรรทัดที่ 18 เป็นการสร้าง Object RadioButton โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง man.setOnCheckedChangeListener ( ); ในบรรทัดที่ 20 เป็นการดักเหตุการณ์ว่าจะให้เกิดการทำงานใด ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของ RadioButton


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RadioGroup xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:id="@+id/sex"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent"
 • android:gravity="center_vertical">
 •  
 • <RadioButton
 • android:id="@+id/man"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:text="Man" />
 •  
 • <RadioButton
 • android:id="@+id/woman"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:text="Woman" />
 •  
 • </RadioGroup>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <RadioButton> มี id คือ man (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 9) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการสลับสถานะของ RadioButton จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการสลับสถานะของ RadioButton

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการสลับสถานะของ RadioButton

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อ RadioButton "Man" ได้เปลี่ยนสถานะเป็น ถูกเลือก

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการสลับสถานะของ RadioButton

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อ RadioButton "Man" ได้เปลี่ยนสถานะเป็น ไม่ถูกเลือก

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook