ตัวอย่างการกำหนดค่า Range ใน ProgressBar : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการกำหนดค่า Range ใน ProgressBar

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนดค่า Range ใน ProgressBar โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.os.Handler;
 • import android.os.Message;
 • import android.widget.ProgressBar;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • private ProgressBar progress = null;
 •  
 • private Handler handler = null;
 •  
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • this.progress = ( ProgressBar ) this.findViewById ( R.id.progress );
 •  
 • this.progress.setMax ( 10 );
 •  
 •  
 • this.handler = new Handler ( )
 • {
 • public void handleMessage ( Message msg )
 • {
 • int maxValue = MainActivity.this.progress.getMax ( );
 •  
 • int currentValue = MainActivity.this.progress.getProgress ( );
 •  
 •  
 • if ( currentValue == maxValue )
 • {
 • MainActivity.this.progress.setProgress ( 0 );
 • }
 • else
 • {
 • MainActivity.this.progress.incrementProgressBy ( 1 );
 • }
 • }
 • };
 •  
 •  
 • Thread background = new Thread ( new Runnable ( )
 • {
 • public void run ( )
 • {
 • try
 • {
 • while ( true )
 • {
 • Thread.sleep ( 100 );
 •  
 • MainActivity.this.handler.sendMessage ( MainActivity.this.handler.obtainMessage ( ) );
 • }
 • }
 • catch ( Throwable t )
 • {
 •  
 • }
 • }
 • }
 • );
 •  
 • background.start ( );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง this.progress = ( ProgressBar ) this.findViewById ( R.id.progress ); ในบรรทัดที่ 22 เป็นการสร้าง Object ProgressBar โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง this.progress.setMax ( 10 ); ในบรรทัดที่ 24 เป็นการกำหนดค่า Range ใน ProgressBar


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <ProgressBar
 • android:id="@+id/progress"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <ProgressBar> มี id คือ progress (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดค่า Range ใน ProgressBar จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดค่า Range ใน ProgressBar

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook