ตัวอย่างการกำหนด Item ใน ListView ให้เป็นแบบ CheckBox : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการกำหนด Item ใน ListView ให้เป็นแบบ CheckBox

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนด Item ใน ListView ให้เป็นแบบ CheckBox โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Strings, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.ArrayAdapter;
 • import android.widget.ListView;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • String [ ] list = getResources ( ).getStringArray ( R.array.listview_list );
 •  
 • ArrayAdapter < String > dataAdapter = new ArrayAdapter < String > ( this, android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice, list );
 •  
 •  
 • ListView listview = ( ListView ) this.findViewById ( R.id.listview );
 •  
 • listview.setAdapter ( dataAdapter );
 •  
 • listview.setChoiceMode ( ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง ListView listview = ( ListView ) this.findViewById ( R.id.listview ); ในบรรทัดที่ 22 เป็นการสร้าง Object ListView โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง listview.setAdapter ( dataAdapter ); ในบรรทัดที่ 24 เป็นการกำหนดรายการข้อมูลให้กับ ListView ซึ่งคำสั่ง ArrayAdapter < String > dataAdapter = new ArrayAdapter < String > ( this, android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice, list ); ในบรรทัดที่ 19 ได้มีการกำหนดว่าให้ Item มีลักษณะเป็นแบบ CheckBox เนื่องจากมีการกำหนดว่าให้ Item มีรูปแบบการแสดงผลคือ android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice ทั้งนี้การกำหนดว่าให้ Item มีลักษณะเป็นแบบ CheckBox จะต้องใช้คำสั่ง listview.setChoiceMode ( ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE ); ในบรรทัดที่ 26 ร่วมด้วยเสมอ เพื่อเป็นการอนุณาติให้สามารถเลือกได้มากกว่า 1 Item ใน ListView


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <ListView
 • android:id="@+id/listview"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <ListView> มี id คือ listview (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Strings

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <resources>
 •  
 • <string name="app_name">ListView</string>
 •  
 • <string-array name="listview_list">
 • <item>Blue</item>
 • <item>Green</item>
 • <item>Brown</item>
 • </string-array>
 •  
 • </resources>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ให้ตั้งชื่อไฟล์คือ strings.xml และจัดเก็บไว้ใน Resource Folder ชื่อ "res/values"


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนด Item ใน ListView ให้เป็นแบบ CheckBox จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนด Item ใน ListView ให้เป็นแบบ CheckBox

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook