ตัวอย่างการนับจำนวน Item ใน GridView : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการนับจำนวน Item ใน GridView

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการนับจำนวน Item ใน GridView โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.ArrayAdapter;
 • import android.widget.GridView;
 • import android.widget.Toast;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • String [ ] charaters = new String [ ] { "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" };
 •  
 • ArrayAdapter < String > adapter = new ArrayAdapter < String > ( this, android.R.layout.simple_list_item_1, charaters );
 •  
 •  
 • GridView gridview = ( GridView ) this.findViewById ( R.id.gridview );
 •  
 • gridview.setAdapter ( adapter );
 •  
 • int count = gridview.getCount ( );
 •  
 • String countItem = Integer.toString ( count );
 •  
 •  
 • Toast toast = Toast.makeText ( this, "Count Item : " + countItem, Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง GridView gridview = ( GridView ) this.findViewById ( R.id.gridview ); ในบรรทัดที่ 23 เป็นการสร้าง Object GridView โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง int count = gridview.getCount ( ); ในบรรทัดที่ 27 เป็นการคืนค่าจำนวน Item ที่มีอยู่ใน GridView แล้วนำค่าที่ได้มาเก็บไว้ที่ตัวแปรประเภท int


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <GridView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:id="@+id/gridview"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent"
 • android:columnWidth="65dp"
 • android:numColumns="auto_fit"
 • android:verticalSpacing="5dp"
 • android:horizontalSpacing="5dp"
 • android:stretchMode="columnWidth"
 • android:gravity="center">
 •  
 • </GridView>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <GridView> มี id คือ gridview (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 3) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการนับจำนวน Item ใน GridView จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการนับจำนวน Item ใน GridView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook