ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Gallery : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Gallery

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Gallery โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 • import android.app.Activity;
 • import android.content.Context;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.View;
 • import android.view.ViewGroup;
 • import android.widget.BaseAdapter;
 • import android.widget.Gallery;
 • import android.widget.ImageView;
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 • int [ ] imageID = { R.drawable.gallery_1, R.drawable.gallery_2, R.drawable.gallery_3 };
 • ImageAdapter adapter = new ImageAdapter ( this, imageID );
 • Gallery gallery = ( Gallery ) this.findViewById ( R.id.gallery );
 • gallery.setAdapter ( adapter );
 • gallery.setSelection ( 2 );
 • }
 • protected class ImageAdapter extends BaseAdapter
 • {
 • private Context context;
 • private int [ ] imageID;
 • public ImageAdapter ( Context context, int [ ] imageID )
 • {
 • this.context = context;
 • this.imageID = imageID;
 • }
 • public int getCount ( )
 • {
 • return this.imageID.length;
 • }
 • public Object getItem ( int position )
 • {
 • return null;
 • }
 • public long getItemId ( int position )
 • {
 • return position;
 • }
 • public View getView ( int position, View convertView, ViewGroup parent )
 • {
 • ImageView imageView = new ImageView ( this.context );
 • imageView.setImageResource ( this.imageID [ position ] );
 • return imageView;
 • }
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง Gallery gallery = ( Gallery ) this.findViewById ( R.id.gallery ); ในบรรทัดที่ 26 เป็นการสร้าง Object Gallery โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง gallery.setSelection ( 2 ); ในบรรทัดที่ 30 เป็นการกำหนดให้เลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Gallery


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <Gallery
 • android:id="@+id/gallery"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true" />
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <Gallery> มี id คือ gallery (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Gallery จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการเลือก Item ณ ตำแหน่งที่กำหนดใน Gallery

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity โดยแสดงรูปภาพที่อยู่ตำแหน่งที่ 2 (เริ่มนับรูปแรกคือตำแหน่งที่ 0)

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook