ตัวอย่างการคืนค่า View ที่ถูกเลือกอยู่ใน Gallery : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการคืนค่า View ที่ถูกเลือกอยู่ใน Gallery

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการคืนค่า View ที่ถูกเลือกอยู่ใน Gallery โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 • import android.app.Activity;
 • import android.content.Context;
 • import android.graphics.drawable.Drawable;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.View;
 • import android.view.ViewGroup;
 • import android.widget.BaseAdapter;
 • import android.widget.Button;
 • import android.widget.Gallery;
 • import android.widget.ImageView;
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • int [ ] imageID = null;
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 • this.imageID = new int [ 3 ];
 • this.imageID [ 0 ] = R.drawable.gallery_1;
 • this.imageID [ 1 ] = R.drawable.gallery_2;
 • this.imageID [ 2 ] = R.drawable.gallery_3;
 • ImageAdapter adapter = new ImageAdapter ( this, imageID );
 • Gallery gallery = ( Gallery ) this.findViewById ( R.id.gallery );
 • gallery.setAdapter ( adapter );
 • gallery.setSpacing ( 10 );
 • Button button = ( Button ) this.findViewById ( R.id.button );
 • button.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
 • {
 • public void onClick ( View view )
 • {
 • Gallery gallery = ( Gallery ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.gallery );
 • ImageView selectedImageView = ( ImageView ) gallery.getSelectedView ( );
 • Drawable selectedDrawable = selectedImageView.getDrawable ( );
 • ImageView imageview = ( ImageView ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.imageview );
 • imageview.setImageDrawable ( selectedDrawable );
 • }
 • }
 • );
 • }
 • protected class ImageAdapter extends BaseAdapter
 • {
 • private Context context;
 • private int [ ] imageID;
 • public ImageAdapter ( Context context, int [ ] imageID )
 • {
 • this.context = context;
 • this.imageID = imageID;
 • }
 • public int getCount ( )
 • {
 • return this.imageID.length;
 • }
 • public Object getItem ( int position )
 • {
 • return null;
 • }
 • public long getItemId ( int position )
 • {
 • return position;
 • }
 • public View getView ( int position, View convertView, ViewGroup parent )
 • {
 • ImageView imageView = new ImageView ( this.context );
 • imageView.setImageResource ( this.imageID [ position ] );
 • imageView.setLayoutParams ( new Gallery.LayoutParams ( 200, 135 ) );
 • return imageView;
 • }
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง Gallery gallery = ( Gallery ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.gallery ); ในบรรทัดที่ 49 เป็นการสร้าง Object Gallery โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง ImageView selectedImageView = ( ImageView ) gallery.getSelectedView ( ); ในบรรทัดที่ 51 เป็นการคืนค่า View ที่ถูกเลือกอยู่ใน Gallery และคำสั่ง imageView.setLayoutParams ( new Gallery.LayoutParams ( 200, 135 ) ); ในบรรทัดที่ 98 เป็นการกำหนดขนาดของแต่ละรูปภาพใน Gallery


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <Gallery
 • android:id="@+id/gallery"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_alignParentTop="true" />
 • <Button
 • android:id="@+id/button"
 • android:layout_below="@id/gallery"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_marginTop="10dp"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:text="Show Selected Image" />
 • <ImageView
 • android:id="@+id/imageview"
 • android:layout_below="@id/button"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" />
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <Gallery> มี id คือ gallery (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) และ element <Button> มี id คือ button (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 13) และ element <ImageView> มี id คือ imageview (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 22) ซึ่ง id เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า View ที่ถูกเลือกอยู่ใน Gallery จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า View ที่ถูกเลือกอยู่ใน Gallery

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า View ที่ถูกเลือกอยู่ใน Gallery

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อคลิกที่ปุ่ม "Show Selected Image" หลังจากมีการเลือก Item ตำแหน่งที่ 0 (ตำแหน่งแรกเริ่มนับที่ 0)

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่า View ที่ถูกเลือกอยู่ใน Gallery

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อคลิกที่ปุ่ม "Show Selected Image" หลังจากมีการเลือก Item ตำแหน่งที่ 1 (ตำแหน่งแรกเริ่มนับที่ 0)

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook