ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class ExpandableListView : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class ExpandableListView

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class ExpandableListView โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.Gravity;
 • import android.view.View;
 • import android.view.ViewGroup;
 • import android.widget.AbsListView;
 • import android.widget.BaseExpandableListAdapter;
 • import android.widget.ExpandableListView;
 • import android.widget.TextView;
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 • String [ ] group = { "England", "Spain", "Italy" };
 • String [ ] [ ] children =
 • {
 • { "Manchester United", "Manchester City", "Liverpool" }
 • , { "Barcelona", "Real Mardrid", "Valencia" }
 • , { "AC Milan", "Inter Milan", "Lazio" }
 • };
 • MyExpadableAdapter adapter = new MyExpadableAdapter ( group, children );
 • ExpandableListView expandableListView = ( ExpandableListView ) this.findViewById ( R.id.expandablelistview );
 • expandableListView.setAdapter ( adapter );
 • expandableListView.expandGroup ( 0 );
 • }
 • protected class MyExpadableAdapter extends BaseExpandableListAdapter
 • {
 • private String [ ] group = null;
 • private String [ ] [ ] children = null;
 • public MyExpadableAdapter ( String [ ] group, String [ ] [ ] children )
 • {
 • this.group = group;
 • this.children = children;
 • }
 • public Object getChild ( int groupPosition, int childPosition )
 • {
 • return this.children [ groupPosition ] [ childPosition ];
 • }
 • public long getChildId ( int groupPosition, int childPosition )
 • {
 • return childPosition;
 • }
 • public View getChildView ( int groupPosition, int childPosition, boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent )
 • {
 • AbsListView.LayoutParams layoutParams = new AbsListView.LayoutParams ( ViewGroup.LayoutParams.FILL_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT );
 • TextView textView = new TextView ( MainActivity.this );
 • textView.setLayoutParams ( layoutParams );
 • textView.setPadding ( 5, 5, 5, 5 );
 • textView.setText ( this.children [ groupPosition ] [ childPosition ] );
 • return textView;
 • }
 • public int getChildrenCount ( int groupPosition )
 • {
 • return this.children [ groupPosition ].length;
 • }
 • public Object getGroup ( int groupPosition )
 • {
 • return this.group [ groupPosition ];
 • }
 • public int getGroupCount ( )
 • {
 • return this.group.length;
 • }
 • public long getGroupId ( int groupPosition )
 • {
 • return groupPosition;
 • }
 • public View getGroupView ( int groupPosition, boolean isExpanded, View convertView, ViewGroup parent )
 • {
 • AbsListView.LayoutParams layoutParams = new AbsListView.LayoutParams ( ViewGroup.LayoutParams.FILL_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT );
 • TextView textView = new TextView ( MainActivity.this );
 • textView.setLayoutParams ( layoutParams );
 • textView.setGravity ( Gravity.CENTER );
 • textView.setPadding ( 18, 18, 18, 18 );
 • textView.setText ( this.group [ groupPosition ] );
 • return textView;
 • }
 • public boolean hasStableIds ( )
 • {
 • return true;
 • }
 • public boolean isChildSelectable ( int groupPosition, int childPosition )
 • {
 • return true;
 • }
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง ExpandableListView expandableListView = ( ExpandableListView ) this.findViewById ( R.id.expandablelistview ); ในบรรทัดที่ 34 เป็นการสร้าง Object ExpandableListView และคำสั่ง expandableListView.setAdapter ( adapter ); ในบรรทัดที่ 36 เป็นการกำหนดรายการข้อมูลให้กับ ExpandableListView


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <ExpandableListView
 • android:id="@+id/expandablelistview"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true" />
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <ExpandableListView> มี id คือ expandablelistview (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class ExpandableListView จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class ExpandableListView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

Download This Example

1 Comment

 • tree cs
  #1 Comment By tree cs เมื่อ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 21 นาฬิกา 56 นาที
  very goods
   

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook