ตัวอย่างการกำหนดให้มีการเลือกที่ CheckedTextView : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการกำหนดให้มีการเลือกที่ CheckedTextView

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนดให้มีการเลือกที่ CheckedTextView โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.MotionEvent;
 • import android.view.View;
 • import android.widget.CheckedTextView;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • CheckedTextView checkedtext = ( CheckedTextView ) this.findViewById ( R.id.checkedtext );
 •  
 • checkedtext.setOnTouchListener ( new View.OnTouchListener ( )
 • {
 • public boolean onTouch ( View view, MotionEvent event )
 • {
 • CheckedTextView checkedtext = ( CheckedTextView ) view;
 •  
 •  
 • boolean isChecked = checkedtext.isChecked ( );
 •  
 • if ( isChecked )
 • {
 • checkedtext.setChecked ( false );
 • }
 • else
 • {
 • checkedtext.setChecked ( true );
 • }
 •  
 •  
 • return false;
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง CheckedTextView checkedtext = ( CheckedTextView ) this.findViewById ( R.id.checkedtext ); ในบรรทัดที่ 18 เป็นการสร้าง Object CheckedTextView โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง checkedtext.setChecked ( false ); ในบรรทัดที่ 31 หรือคำสั่ง checkedtext.setChecked ( true ); ในบรรทัดที่ 35 เป็นการกำหนดว่าไม่ให้มีการเลือกที่ Object CheckedTextView และกำหนดว่าจะให้มีการเลือกที่ Object CheckedTextView ตามลำดับ


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <CheckedTextView
 • android:id="@+id/checkedtext"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true"
 • android:gravity="center_vertical|left"
 • android:checkMark="?android:attr/listChoiceIndicatorMultiple"
 • android:text="Choice" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <CheckedTextView> มี id คือ checkedtext (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดให้มีการเลือกที่ CheckedTextView จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดให้มีการเลือกที่ CheckedTextView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดให้มีการเลือกที่ CheckedTextView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการเลือกที่ CheckedTextView

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook