ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือกวันที่ใน CalendarView : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือกวันที่ใน CalendarView

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือกวันที่ใน CalendarView โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.CalendarView;
 • import android.widget.Toast;
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 • CalendarView calendarView = ( CalendarView ) this.findViewById ( R.id.calendarview );
 • calendarView.setOnDateChangeListener ( new CalendarView.OnDateChangeListener ( )
 • {
 • public void onSelectedDayChange ( CalendarView view, int year, int month, int dayOfMonth )
 • {
 • String selectedDate = Integer.toString ( year ) + "-" + Integer.toString ( month ) + "-" + Integer.toString ( dayOfMonth );
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, "Selected Date :: " + selectedDate, Toast.LENGTH_LONG );
 • toast.show ( );
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง CalendarView calendarView = ( CalendarView ) this.findViewById ( R.id.calendarview ); ในบรรทัดที่ 17 เป็นการสร้าง Object CalendarView โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง calendarView.setOnDateChangeListener ( ); ในบรรทัดที่ 19 เป็นการดักเหตุการณ์ว่าจะให้เกิดการทำงานใด ๆ เมื่อมีการเลือกวันที่ใน CalendarView


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 • <CalendarView
 • android:id="@+id/calendarview"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true" />
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <CalendarView> มี id คือ calendarview (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือกวันที่ใน CalendarView จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือกวันที่ใน CalendarView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการดักเหตุการณ์เมื่อมีการเลือกวันที่ใน CalendarView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการเลือกวันที่ 21 เดือน 12 ปี 2012 ใน CalendarView

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook