ตัวอย่างการคืนค่าวันที่ที่ถูกเลือกใน CalendarView : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการคืนค่าวันที่ที่ถูกเลือกใน CalendarView

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการคืนค่าวันที่ที่ถูกเลือกใน CalendarView โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import java.util.Calendar;
 • import java.util.Date;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.View;
 • import android.widget.Button;
 • import android.widget.CalendarView;
 • import android.widget.Toast;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • Button button = ( Button ) this.findViewById ( R.id.button );
 •  
 • button.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
 • {
 • public void onClick ( View view )
 • {
 • CalendarView calendarView = ( CalendarView ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.calendarview );
 •  
 • long timestamp = calendarView.getDate ( );
 •  
 • Date selectedDate = new Date ( timestamp );
 •  
 •  
 • Calendar calendar = Calendar.getInstance ( );
 •  
 • calendar.setTime ( selectedDate );
 •  
 •  
 • String year = Integer.toString ( calendar.get ( Calendar.YEAR ) );
 •  
 • String month = Integer.toString ( calendar.get ( Calendar.MONTH ) );
 •  
 • String dayOfMonth = Integer.toString ( calendar.get ( Calendar.DAY_OF_MONTH ) );
 •  
 • String textDate = year + "-" + month + "-" + dayOfMonth;
 •  
 •  
 • Toast toast = Toast.makeText ( MainActivity.this, "Selected Date :: " + textDate, Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }
 • );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง CalendarView calendarView = ( CalendarView ) MainActivity.this.findViewById ( R.id.calendarview ); ในบรรทัดที่ 28 เป็นการสร้าง Object CalendarView โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง long timestamp = calendarView.getDate ( ); ในบรรทัดที่ 30 เป็นการคืนค่าวันที่ที่ถูกเลือกใน CalendarView


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent" >
 •  
 • <CalendarView
 • android:id="@+id/calendarview"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true" />
 •  
 • <Button
 • android:id="@+id/button"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_alignParentLeft="true"
 • android:text="Show Selected Date" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <CalendarView> มี id คือ calendarview (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) และ element <Button> มี id คือ button (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 14) ซึ่ง id เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่าวันที่ที่ถูกเลือกใน CalendarView จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่าวันที่ที่ถูกเลือกใน CalendarView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่าวันที่ที่ถูกเลือกใน CalendarView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม "Show Selected Date" หลังจากมีการเลือกวันที่ 14 เดือน 12 ปี 2012 ใน CalendarView

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการคืนค่าวันที่ที่ถูกเลือกใน CalendarView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม "Show Selected Date" หลังจากมีการเลือกวันที่ 21 เดือน 12 ปี 2012 ใน CalendarView

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook