ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class AutoCompleteTextView : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class AutoCompleteTextView

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class AutoCompleteTextView โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import java.util.ArrayList;
 • import java.util.List;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.ArrayAdapter;
 • import android.widget.AutoCompleteTextView;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • List < String > list = new ArrayList < String > ( );
 •  
 • list.add ( "Blue" );
 •  
 • list.add ( "Green" );
 •  
 • list.add ( "Brown" );
 •  
 • ArrayAdapter < String > dataAdapter = new ArrayAdapter < String > ( this, android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, list );
 •  
 •  
 • AutoCompleteTextView autocomplete = ( AutoCompleteTextView ) this.findViewById ( R.id.autocomplete );
 •  
 • autocomplete.setAdapter ( dataAdapter );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง AutoCompleteTextView autocomplete = ( AutoCompleteTextView ) this.findViewById ( R.id.autocomplete ); ในบรรทัดที่ 31 เป็นการสร้าง Object AutoCompleteTextView โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง autocomplete.setAdapter ( dataAdapter ); ในบรรทัดที่ 33 เป็นการกำหนดรายการข้อมูลให้กับ AutoCompleteTextView


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <AutoCompleteTextView
 • android:id="@+id/autocomplete"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="wrap_content" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <AutoCompleteTextView> มี id คือ autocomplete (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class AutoCompleteTextView จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class AutoCompleteTextView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างเบื้องต้นการใช้งาน Class AutoCompleteTextView

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity เมื่อพิมพ์คำว่า "bl" ลงใน AutoCompleteTextView ซึ่งใน AutoCompleteTextView มีรายการข้อมูลที่ตรงกับคำว่า "bl" ด้วย

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook