การกระตุ้นให้ Application Component ทำงาน : Android
 

Tutorial :: Android :: ความรู้เบื้องต้น :: การกระตุ้นให้ Application Component ทำงาน

Application Component ประเภท Activity, Service, และ Broadcast Receiver ถูกกระตุ้นให้ทำงานโดย Object Intent ซึ่ง Object Intent คือ Object ของ Class Intent มีหน้าที่กระตุ้นให้ Application Component ทำงาน โดยการระบุ Message ซึ่ง Message นั้น อาจเป็นชื่อ Component (เพื่อกระตุ้น Component ภายใน Application) หรือเป็นประเภท Component ก็ได้ (เพื่อกระตุ้น Component ของ Application อื่น ๆ ) และนอกจากนี้ยังสามารถกำหนด Data ลงไปใน Message ได้ด้วย เช่น ถ้าต้องการแสดงข้อมูลรูปภาพจากรายการข้อมูลที่เลือก ดังนั้นการเขียนคำสั่งต้องมีการดักเหตุการณ์ว่า เมื่อผู้ใช้ได้เลือกรายการข้อมูลแล้ว จะกระตุ้นให้ Activity อื่นทำงานโดยการใช้ Object Intent ที่ได้กำหนด Message ที่ระบุชื่อ Activity ที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลรูปภาพ รวมถึงกำหนด Data ที่เป็นชื่อของรูปภาพที่ต้องการแสดง เป็นต้น

สำหรับ Application Component ประเภท Content Provider จะถูกกระตุ้นให้ทำงานโดย Object ContentResolver

ทั้งหมดนี้สามารถสรุปวิธีการกระตุ้นให้ Application Component ทำงาน ได้ดังนี้

  • Application Component ประเภท Activity ถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยการส่ง Object Intent ไปยัง method startActivity ( ) หรือ method startActivityForResult ( )
  • Application Component ประเภท Service ถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยการส่ง Object Intent ไปยัง method startService ( ) หรือ method bindService ( )
  • Application Component ประเภท Broadcast Receiver ถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยการส่ง Object Intent ไปยัง method sendBroadCast ( ) หรือ method sendOrderedBroadCast ( ) หรือ method sendStickyBroadCast ( )
  • Application COmponent ประเภท Content Provider ถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยการใช้ method query ( ) ของ Object ContentResolver

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook